سردخانه چیست؟ در اصل سردخانه یا سیستم تبرید مکانی برای سرد نگه داشتن محصولات برای جلوگیری از فساد است. این امر شامل تاسیسات و ساختمان است. تاریخچه استفاده از سردخانه از زمان‌های خیلی قبل استفاده از سرما و سردخانه‌های سنتی …
ادامه مطلب