نگهداری هلو و شلیل در سردخانه میوه‌های هلو و شلیل بعد از سیب بیشترین سطح کشت و تولید را در بین میوه‌های هسته‌دار دارند. این میوه‌ها در تمام مراحل رشد، چه به صورت رسیده و چه به صورت نارس قابل …
ادامه مطلب